402. Steirerman san very good - Tiroler-Stimmungs-Hit 1992 von der Gruppe ZINGTALER QUINTETT


* MWP-Nr.402 * Steirerman san very good * Keyb.-Vers.II *
Tiroler-Stimmungs-Hit 1992 von der Gruppe ZINGTALER QUINTETT

YouTube-Link Stoakogler Trio - Steirermen san very good

cover-snap noten-snap

Style-Demo    Demo-Keyb.-Vers.2    KEY Keyb.-Vers.1

MWP MWP-News     PDF-Dokument 402-Hintergründe+Style-Info     Mail-Order-Info 402-key2-Order-Info     Text-Dokument MWP-Word