MWP-Nr.1123. Lang, lang ist's her
Hans Last, Volkstümliches Medley 1. Lang, lang ist's her 2. Muss i denn..3. Mädel rück, rück, rück...

YouTube-Link  HANS LAST mit Chor & Orchester

cover-snap noten-snap

style-snap Style-Demo      noten-snap GM-Sq.-Demo (volle Medley-Länge)

MWP-Link Mein Wunsch-Programm    PDF-Dokument Lang ist's her-Hintergründe   Mail-Bestellung Lang ist's her-Bestellung     Text-Dokument MWP-Liste-aktuell